Sử dụng phần mềm Maple hỗ trợ dạy và học bài toán tìm các điểm cố định của học đường cong

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 4(33), Trang: 83-88, Năm: 2009, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.