Bài toán tô màu đồ thị và ứng dụng xây dựng phần mềm xếp lịch thi cho học chế tín chỉ

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 6(35), Trang: 85-90, Năm: 2009, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.