Nghiên cứu các đặc trưng số của của tổng các biến ngẫu nhiên có phân phối GAMMA phụ thuộc

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 4(39), Trang: 34-40, Năm: 2010, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.