Phương pháp kéo luồng sau tìm luồng cực đại

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 5(40), Trang: 31-38, Năm: 2010, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.