Bài toán tồn tại ba điểm trong mặt phẳng có trọng tâm nguyên

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 1(42), Trang: , Năm: 2011, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.