Ứng dụng thuật toán tìm đường đi ngắn nhất tìm luồng cực đại đa hàng hóa

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 3(44), Trang: 119-126, Năm: 2011, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.