Bài toán tồn tại ba điểm trong không gian có trọng tâm nguyên (phần 1)

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 8(57), Trang: 60-66, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.