Bài toán tồn tại ba điểm trong không gian có trọng tâm nguyên (phần 2)

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 9(58), Trang: 12-17, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.