Nghiên cứu đánh giá các thuật toán sinh ra biến ngẫu nhiên có phân phối Gama

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 10(59), Trang: 58-63 , Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.