Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị tổng quát

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 12(61), Trang: 16-21, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.