Mô hình mạng giao thông mở rộng và bài toán phân luồng giao thông

Nơi đăng: KY Hội thảo quốc gia “Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triển bên vững”, Số: ISBN 978-604-82-0019-0., Trang: 165-171, Năm: 2013, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.