Thuật toán tuần tự và song song đẩy luồng trước tìm luồng cực đại

Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số: Tập 51-Số 4A , Trang: 109-125, Năm: 2013, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.