Thuật toán tuần tự và song song tìm luồng cực đại bằng phương pháp hỗn hợp đẩy kéo luồng

Nơi đăng: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR), Số: , Trang: 538-549, Năm: 2013, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.