Mạng giao thông mở rộng và bài toán phân luồng giao thông đa phương tiện tuyến tính

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 1(74), Trang: 136-139, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.