Thuật toán song song tìm luồng cực đại đồng thời chi phí giới hạn

Nơi đăng: KY hội thảo quốc gia lần thứ XVI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông, Số: , Trang: 314-321, Năm: 2013, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.