Computer simulation of monthly streamflows with Thomas-Fiering model and Gar(1)-fragments model

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 12(73), Trang: 46-51, Năm: 2013, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.