Thuật toán tìm luồng cực đại trên mạng mở rộng

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: Quyển II, 1-4. 1(74), Trang: , Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.