Thuật toán Ford-Fulkerson cải biên tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng

Nơi đăng: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR), Số: , Trang: 643-649, Năm: 2014, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.