Thuật toán đẩy luồng trước tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 11(84), Trang: 87-91, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.