Thuật toán đích hướng nguồn tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng

Nơi đăng: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR), Số: 8, Trang: 673-678, Năm: 2015, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.