Sử dụng thuật toán Ford-Fulkerson để giải bài toán vận tải không cân bằng thu phát cho một loại mặt hàng

Nơi đăng: TC Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Duy Tân, Số: 3(16), Trang: 1-7, Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.