SCOPUS, SCIE THOMSONREUTERS (http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&ISSN=0023-5954)

General Exchange Economy (http://www.kybernetika.cz/home.html)
Nơi đăng: , Số: , Trang: 299-313, Năm: 1983, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.