SCOPUS, ISI THOMSON (http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&ISSN=0023-5954)

Duality and Optimality Conditions in Abstract Concave Maximization (http://www.kybernetika.cz/home.html)
Nơi đăng: , Số: 2, Trang: 108-117, Năm: 1985, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.