SCOPUS, ISI THOMSON (http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&ISSN=0023-5954)

Nondifferentiable and Quasidifferentiable Duality in Vector Optimization Theory (http://www.kybernetika.cz/home.html)
Nơi đăng: , Số: 4, Trang: 298-312, Năm: 1985, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.