Duality Theory in Vector Optimization

Duality Theory in Vector Optimization
Nơi đăng: Ph.D Thesis, Charles University, Số: , Trang: , Năm: 1985, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.