SCOPUS, ISI THOMSON (http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&ISSN=0023-5954)

Midium Distances of Probability Fuzzy Points and an Application to Linear Programming (http://www.kybernetika.cz/home.html)
Nơi đăng: , Số: 6, Trang: 494-504, Năm: 1989, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.