SCOPUS, ISI THOMSON (http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&ISSN=0023-5954)

Support Separation Theorems and Their Applications to Vector Surrogate Reverse Duality (http://www.kybernetika.cz/home.html)
Nơi đăng: , Số: 2, Trang: 140-154, Năm: 1992, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.