SCOPUS, SCIE THOMSONREUTERS (http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&ISSN=0023-5954)

Semistochastic Decomposition Scheme in Mathematical Programming and Game Theory (http://www.kybernetika.cz/home.html)
Nơi đăng: , Số: 6, Trang: , Năm: 1992, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.