Duality in Vector Optimization. Conference on Mathematical Optimization

Duality in Vector Optimization. Conference on Mathematical Optimization
Nơi đăng: , Số: , Trang: , Năm: 1984, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.