Rubinstein's Duality Scheme for Vector Optimization

Rubinstein's Duality Scheme for Vector Optimization
Nơi đăng: Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions and Random Processing, Số: , Trang: , Năm: 1986, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.