Optimality Criterion Rule in Solving Degenerate Linear Programs

Optimality Criterion Rule in Solving Degenerate Linear Programs
Nơi đăng: ICOMIDC - Symposium on Mathematics of Computaion, Số: , Trang: , Năm: 1988, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.