Optimality and Duality in Vector Optimization

Optimality and Duality in Vector Optimization
Nơi đăng: DrSc Thesis, Charles University, Số: , Trang: , Năm: 1990, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.