Một số tính chất của nhóm thương G/[G, G]

Some Properties of Quotient Group G/[G, G]
Tác giả: Cộng Sự 1
Nơi đăng: TTKH ĐH Kiến Trúc ĐN, Số: , Trang: 5 trang, Năm: 2013, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.