TỔ CHỨC GIÁO DỤC NGOẠI KHÓA MÔN SINH HỌC Ở BÁN ĐẢO SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

Conducting extracurricular education in teaching biology at the Son Tra peninsula, Da Nang city for secondary school students
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 17B(04) - 2015, Trang: 103, Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Hoạt động ngoại khóa đã sớm được các nhà giáo dục quan tâm đến như là một biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Tham gia hoạt động ngoại khóa, học sinh được mở rộng, nâng cao kiến thức và tăng cường các kĩ năng ngoài thực tế. Môn Sinh học ở trường Trung học cơ sở có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện giáo dục ngoại khóa và hoạt động ngoại khóa cũng là hình thức dạy ngoài giờ có hiệu quả cao, giúp học sinh hiểu sâu hơn các vấn đề của môn học. Với những điều kiện thuận lợi về vị trí và đa dạng sinh học, Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà thực sự trở thành điểm học tập thực tế thiên nhiên lí tưởng dành cho các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, để hoạt động ngoại khóa diễn ra đúng với tính chất và mục đích của nó, cần có những định hướng và giải pháp cụ thể cùng với sự phối hợp từ nhiều phía khác nhau.

Từ khóa: ngoại khóa; sinh học; Sơn Trà; giáo dục; định hướng

Abstract:

Extracurricular activities have long been considered by educators as effective measures to enhance the quality of education. Participating in extracurricular activities, students have chances to widen, improve their knowledge and strengthen their practical skills. The subject of biology at secondary schools offers many favourable conditions to carry out extracurricular education, which is also a highly efficient form of activities outside the classroom, helping students gain a deeper insight into the aspects of this subject. With favourable conditions in terms of its location and biodiversity, Son Tra Natural Reserve has really become an ideal natural area for field trips from secondary schools in Da Nang city. However, in order to make extracurricular activities conform to their purposes and characteristics, it is necessary to have orientations and specific measures in combination with different parties involved.

Keywords: extracurricular; biology; Son Tra; education; orientations