Sự khác biệt giới tính trong cách ứng phó với stress ở Đà Nẵng - Việt Nam

Gender differences in response to stress in Da Nang - Vietnam
Nơi đăng: the 1st International conference on reseach in Education, Arts, Management and Science, Số: 1, Trang: 123, Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

stress là một phần tất yếu của cuộc sống. Mỗi người chúng ta có cách ứng xử khác nhau với stress. Sự khác biệt này phụ thuộc vào tính cách, văn hóa, lứa tuổi và giới tính. Một nghiên cứu của Trường Đại học Yale của Mỹ được thực hiện vào tháng 6 - 2008 bởi Tara M. Chaplin đã chỉ ra sự khác biệt giữa nam và nữ trong các hành vi ứng xử của họ. 

Abstract:

Stress is an inevitable part of life, each person has different behavior with their stress. The difference in behavior can stress out the personality of the person; it depends on factors such as culture, personality, age and gender. The study by Yale University School of Medicine, in June 2008 on "Alcoholism Clinical Research and Practice" by Tara M. Chaplin researcher [5], therearedifference between women and men respond to stress straight.We can build the appropriate measures affecting men and women when they having stress.