VẬN DỤNG LÝ THUYẾT TÍCH HỢP TRONG GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

APPLICATION INTEGRATED THEORY IN TEACHING HISTORY AT HIGH SCHOOL ACCORDING TO THE ORIENTATION OF LEARNER’S COMPETENCY DEVELOPMENT
Nơi đăng: Hội thảo bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm năm 2015, Số: ISBN: 978-604-80-1310-3, Trang: 664-670, Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Trong hệ thống giáo dục quốc dân, bộ môn lịch sử luôn giữ vị trí hết sức quan trọng, thông qua học tập lịch sử học sinh sẽ được giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, rèn luyện năng lực tư duy và thực hành...Chính vì lẽ đó trong những năm qua vấn đề nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử luôn nhận được sự quan tâm, chú trọng đầu tư của toàn xã hội nhằm đảm bảo tạo ra mô trường giáo dục toàn diện, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đất nước. Trong bối cảnh đó, lý thuyết tích hợp trong dạy học xuất hiện với ý nghĩa như là một bước đột phá trong tư duy dạy học, là một hướng đi mới góp phần thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục của bộ môn lịch sử ở trường trung học phổ thông.

Abstract:

In national education system, history always plays an important role. Thanks to this subject, students will be educated love and pride towards their country, desire for national freedom and socalism, improved thinking and practical competence. These are the reasons why enhancing the quality of teaching and learning History has always been  received the main concern, investment of the entire society in the past years  to ensure perfect education environment matching education goal and mission, meeting all requirements of the nation’s current situation. In this context, integrated theory of teaching and learning has appeared and been considered as a development stage in teaching and learning, a new trend contributing to the  implementation of reforming and enhancing the education quality of history in High school.