Can thiệp của gia đình đối với trẻ có biểu hiện hành vi hung tính

Family intervention in the aggression behavior of children
Nơi đăng: KY hội thảo Nghệ thuật trị liệu trong Giáo dục mầm non, Số: 1, Trang: 108-112, Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Bài báo khai thác một khía cạnh trong tâm lýlý giáo dục: vấn đề can thiệp đối với trẻ em nói chung (mẫu giáo và tiền tiểu học) có biểu hiện hành vi hung tính từ phía gia đình. Gia đình là nơi tiếp xúc tâm lý đầu tiên của trẻ và được xem là nôi giáo dục trước hết cho sự phát triển nhân cách của con người. Việc can thiệp đúng đăn của gia đình đối với trẻ mẫu giáo có biểu hiện hung tính sẽ giúp trẻ cải thiện được sức khoẻ tâm thần và phát triển nhân cách khoẻ mạnh.