NHU CẦU THAM VẤN TÂM LÝ CỦA HỌC SINH THPT HUYỆN KIM BÔI, TỈNH HÒA BÌNH

PSYCHOLOGICAL CONSU¬¬¬LTATION NEEDS OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN KIM BOI DISTRICT, HOA BINH PROVINCE
Nơi đăng: KY hội thảo khoa học Hỗ trợ sức khoẻ tâm thần học đường từ nghiên cứu, đào tạo đến thực tiễn, Số: , Trang: 83-89, Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

  Lứa tuổi trung học phổ thông là lứa tuổi quan trọng, diễn ra nhiều sự thay đổi trong tâm lý của mỗi học sinh. Vì vậy, nhu cầu được trợ giúp và định hướng để giải quyết những khó khăn tâm lý của các em là rất lớn. Nhu cầu này ngày càng trở nên cấp thiết trong xã hội hiện đại. Thực tế cho thấy các phòng tham vấn tâm lý học đường trên cả nước nói chung và ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình nói riêng hầu như còn rất ít. Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi đã khảo sát nhu cầu tham vấn tâm lý của học sinh THPT huyện Kim Bôi về tâm trạng, nội dung, hình thức, chuyên viên tham vấn mà các em mong muốn được tham vấn tâm lý, từ đó đề xuất xây dựng mô hình tham vấn tâm lý học đường nhằm hỗ trợ một cách chuyên nghiệp cho các em.

Abstract:

  High school age is a important period of time with many changes taking place in the psychology of every student. Therefore, they are badly in need of assistance and orientation to solve their psychological difficulties. This need is becoming increasingly urgent in the modern society. In fact, there are few psychological counseling practices all over the country in general and in Kim Boi district, Hoa Binh province in particular. Motivated by this reality, we have investigated the psychological counseling needs of high school students in Kim Boi district in terms of mood, content, form and objects that they expect to be consulted about. This forms a basis for proposing the development of school counseling models in order to give students professional assistance.