NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VỀ VẤN ĐỀ LÀM VIỆC TRÁI NGÀNH HIỆN NAY

AWARENESS OF SOCIAL WORK STUDENTS ABOUT ISSUES INDUSTRY WORKING
Nơi đăng: KY hội thảo khoa học “Hỗ trợ sức khỏe tâm thần học đường từ nghiên cứu, đào tạo đến thực tiễn”. Trường Đại học Sư phạm- ĐHĐN, Số: 1, Trang: 243-250, Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Việc làm là một trong những vấn đề xã hội đang được quan tâm hiện nay ở nước ta, đặc biệt đối với đội ngũ lao động có trình độ cao khi mà tình trạng thất nghiệp hoặc làm ngành nghề khác chuyên môn đang được báo động. Vì vậy, vấn đề làm việc “trái ngành” sau khi tốt nghiệp đại học đang trở thành vấn đề bức thiết. Trên cơ sở phân tích nhận thức của sinh viên ngành Công tác xã hội của trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng về thực trạng, nguyên nhân đối với vấn đề làm việc “trái ngành”, các tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế, góp phần giải quyết việc làm “đúng ngành” của sinh viên.