Thực trạng định hướng nghề của học sinh các Trường THPT trên địa bàn huyện Yên Mô – Tỉnh Ninh Bình

Plans to career options of students ih high shool in Yen Mo district, Ninh Binh province
Nơi đăng: KY hội thảo khoa học “Hỗ trợ sức khỏe tâm thần học đường từ nghiên cứu, đào tạo đến thực tiễn”. Trường Đại học Sư phạm- ĐHĐN, Số: 1, Trang: 207-217, Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Chọn nghề là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng không chỉ với cá nhân, mà còn cả đối với xã hội. Chọn nghề không chỉ có nghĩa là chọn một công việc làm cụ thể nào đó, mà còn là việc chọn một cách sống cho tương lai, chọn một con đường sống cho mai sau. Việc chọn được nghề đúng sẽ giúp cho người học xác định được việc cần làm, mục tiêu của từng giai đoạn học tập, để từ đó đạt được hiệu quả tốt hơn. Kết quả nghiên cứu từ khảo sát trên 768 học sinh THPT; 200 học sinh đang học ở trường nghề; 100 phụ huynh và 50 giáo viên