VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA LUÂN LÝ HỌC VỀ PHÁT TRIỂN

Fundamental issues in ethics of development
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 18(01), Trang: 92, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Là một ngành khoa học mới nổi, luân lý học về phát triển ra đời đúng lúc quá trình phát triển của nhân loại đối mặt với khó khăn và khủng hoảng. Nhiệm vụ cơ bản của nó một mặt là bù đắp những thiếu sót của luân lý truyền thống, mặt khác đưa ra những căn cứ về mặt đạo đức nhằm giải quyết những khó khăn của nhân loại do phát triển đem lại. Vì vậy, luân lý học về phát triển tập trung vào ba mối quan hệ lớn: quan hệ giữa người với tự nhiên, quan hệ giữa người với người và quan hệ với chính mình. Đây là những vấn đề đạo đức cơ bản xuất hiện trong quá trình phát triển. Dưới góc độ giải thích này, bài viết đề cao sự quan tâm của luân lý học về phát triển vào vấn đề môi trường, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa tự nhiên và con người, giữa con người với con người.

Từ khóa: luân lý học về phát triển; vấn đề cơ bản; quan hệ giữa con người với tự nhiên;quan hệ giữa con người với con người; quan hệ giữa con người với chính mình

Abstract:

As an emerging science, ethics of development came into being at the proper time when mankind’s development process is faced with challenges and crises. Its basic mission is, on one hand, to offset the shortcomings of traditional ethics, on the other hand, to provide moral grounds in order to solve mankind’s difficulties brought about by development. Therefore, ethics of development focuses on three major relationships: the relationships between man and nature, man and man and man and himself. These are fundamental moral issues that arise in the development process. From the perspective of this interpretation, the paper highlights the interest of ethics of development in environmental issues to build harmonious relationships between man and nature, between man and man.

Keywords: ethics of development; fundamental issues; relationship between man and nature; relationship between man and man; relationship between man and himself