SỰ PHỤ THUỘC TRƯỜNG ÂM ĐIỆN TỪ LÊN MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG TRONG SIÊU MẠNG PHA TẠP

The dependence of an acoustomagnetoelectic field on some quantities in a doped superlattice
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 18(01), Trang: 1, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Sự phụ thuộc của trường âm điện từ lên các đại lượng trong siêu mạng pha tạp được nghiên cứu bằng phương pháp phương trình động lượng tử. Sự phụ thuộc của trường âm điện từ theo nhiệt độ T của hệ, nồng độ pha tạp nD của siêu mạng, tần số sóng âm q và từ trường ngoài B đặt vào trong siêu mạng pha tạp GaAs:Si/GaAs:Bi thu được bằng phương pháp tính số. Trong trường hợp sự phụ thuộc của trường âm điện lên các đại lượng như từ trường B, nhiệt độ T, nồng độ pha tạp nD, và tần số sóng âm q. Kết quả được biểu diễn trên đồ thị chỉ ra rằng sự phụ thuộc của trường âm điện lên các đại lượng này là không tuyến tính, và những kết quả này được so sánh với kết quả trong bán dẫn khối để chỉ ra sự khác biệt.

Từ khóa: siêu mạng pha tạp; sóng âm; trường âm điện từ; tương tác electron-phonon; phương trình động lượng tử.

Abstract:

The dependence of an acoustomagnetoelectric (AME) field on some qualities in a doped superlattice (DSL) has been studied in via the use of a quantum kinetic equation method. The dependence of the AME field on the temperature T of the system, the doping concentration nD, the frequency of sound wave ¬q and the external magnetic field B for the specific DSL GaAs:Si/GaAs:Bi is achieved by means of a numerical method. This is the case of the dependence of the AME field on some quantities such as the external magnetic field B, the temperature T of the system, the doping concentration nD and the sound wave frequency. The results demonstrated on graphs show that the dependence of the AME field on these quantities is non-linear, and these results have been compared with those of normal bulk semiconductors to identify differences.

Keywords: doped superlattice; sound wave; acoustomagnetoelectric field; electron-phonon interaction; quantum kinetic equation.