Đánh giá sự tích lũy kim loại nặng trong một số loại rau trồng ở vùng nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi nước thải công nghiệp, Đà Nẵng, Việt Nam

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 12(97).2015, Trang: 14, Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Abstract:

Đoạn Chí Cường*, Masaki Takaoka, Võ Văn Minh, Phan Nhat Truong. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số , Quyển 1. Trang: . Năm 2015.