Tác động của xâm nhập mặn đến hoạt động nuôi trồng thủy sản tại hạ lưu Sông Thu Bồn – Quảng Nam

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 9(94).2015, Trang: 84, Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Abstract:

 Đoạn Chí Cường*; Võ Văn Minh; Tác giả ở ngoài ĐHĐN. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số . Trang: . Năm