Effects of Sea Water Salinity on the Growth of Vetiver Grass (Chrysopogon Zizanioides L.)

Nơi đăng: Modern Environmental Science and Engineering, Số: Volume 1, No. 4, Trang: 185-191, Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.