MÔ HÌNH HỢP TÁC GIỮA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG NĂNG LỰC VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN TỚI CÔNG TÁC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TẠI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN VIỆT NAM

Nơi đăng: Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam, Số: , Trang: , Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Abstract:

Hà Thăng Long, Nguyễn Thị Kim Yến, Võ Châu Tuấn, Võ Văn Minh, Nguyễn Thị Tịnh. Hội thảo Nghiên cứu và giảng dạy sinh học toàn quốc lần thứ 2, 2016.