NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA SỰ PHÂN BỐ HỆ THỰC VẬT BẬC CAO VÀ THỰC TRẠNG SẠT LỞ BỜ SÔNG Ở KHU VỰC HẠ LƯU SÔNG THU BỒN - HỘI AN

Nơi đăng: Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam, Số: , Trang: , Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.