Công tác xã hội trong bệnh viện - Nhìn nhận từ góc độ lý thuyết đến thực tiễn

Công tác xã hội trong bệnh viện - Nhìn nhận từ góc độ lý thuyết đến thực tiễn
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học Quốc tế Nâng cao chất lượng đào tạo công tác xã hội với chuyên nghiệp hóa dịch vụ công tác xã hội, Tp HCM, 2016, Số: , Trang: 350 -356, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.