HỖ TRỢ SỨC KHỎE TÂM THẦN HỌC ĐƯỜNG Ở VIỆT NAM: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

School mental health support in Vietnam: theoretical and practical issues
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 19(02), Trang: 119, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Hoạt động hỗ trợ sức khỏe tâm thần học đường (HTSKTTHĐ) ở Việt Nam khá mới mẻ. Tuy nhiên thực tế đáng báo động hiện nay về sức khỏe tâm thần của học sinh tạo ra tính cấp thiết của việc nghiên cứu phát triển lĩnh vực này cả trên phương diện lý luận lẫn trên bình diện thực tiễn. Bài viết, trên cơ sở đối chiếu các thành tựu nghiên cứu lý luận và thực tiễn phong phú của HTSKTTHĐ trên thế giới với thực tiễn phát triển lĩnh vực này ở Việt Nam, xác định hệ thống các vấn đề cốt lõi cần tập trung nghiên cứu và thực hành trong lĩnh vực này. Việc tập trung nghiên cứu hệ vấn đề cốt lõi của lĩnh vực cho phép xây dựng nền tảng lý luận và thực tiễn của lĩnh vực, định hướng cho sự phát triển có tính hệ thống và gợi ý cho các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực.

Từ khóa: sức khỏe tâm thần; sức khỏe tâm lý; hỗ trợ tâm lý; tâm lý học học đường; sức khỏe tâm thần học đường.

Abstract:

In Vietnam, school mental health support (SMHS) is quite a new kind of activity. However, the current alarming situation of students’ mental health makes it necessary to do research in this field both in theoretical and practical dimensions. Based on a comparison with findings on school mental health support in the world and the related reality in Vietnam, this paper determines a system of key issues which should be focused on both in theory and in practice. This facilitates the establishment of theoretical and practical bases for the field, orientating it towards a systematic development of the field and suggest topics for researches in the field.

Keywords: mental health; psychological health; psychological support; school psychology; school mental health.