MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG TRONG DẠY HỌC TIN HỌC

Modelling and simulation in informatics teaching and learning
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 19(02), Trang: 67, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Sự hỗ trợ của các phần mềm mô phỏng trong giảng dạy đã làm cho quá trình truyền thụ kiến thức của giáo viên, quá trình nhận thức của người học được thuận tiện hơn. Tuy nhiên, nếu việc sử dụng các phần mềm mô phỏng chỉ nhằm minh họa các thiết bị, hiện tượng, qui trình nào đó... một cách tường minh hơn thì phương pháp giảng dạy vẫn chưa có thay đổi về chất. Trong bài báo này, chúng tôi mong muốn đóng góp một phần nhỏ về lý luận nhằm đổi mới phương pháp dạy học với việc áp dụng mô hình và mô phỏng trong dạy học Tin học. Bài báo trình bày một số khái niệm cơ bản của mô hình và mô phỏng (MH-MP). Các phân tích cho thấy mô hình và mô phỏng là quan điểm cơ bản của phương pháp luận nghiên cứu khoa học và cũng là cơ sở của phương pháp luận dạy học. Quá trình MH-MP trên máy tính, mô hình hóa trong dạy học lập trình và một số ví dụ minh họa cho việc ứng dụng MH-MP trong dạy học Tin học sẽ được đề cập trong bài báo.

Từ khóa: mô hình; mô phỏng; mô hình toán học; mô hình dữ liệu; dạy học Tin học.

Abstract:

Simulation software in teaching facilitates the processes of teachers’ knowledge transfer and learners’ cognition. However, if the simulation software is only used to illustrate devices, phenomena and certain processes,… more explicitly, teaching methods still show no changes in terms of quality. In this paper, we hope to make a minor theoretical contribution in order to innovate teaching methods via the application of modelling and simulation in informatics teaching and learning. The paper presents some basic concepts of modelling and simulation. The analysis shows that modelling and simulation are basic standpoints of scientific research methodology and also bases for teaching methodology. This paper presents modelling and simulation processes on the computer, modelling in the teaching of programming and some examples that illustrate the applications of modelling and simulation in informatics teaching and learning.

Keywords: model; simulation; mathematical model; database model; informatics teaching and learning